Strona głównaZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Asystent rodzinyZapraszam na kurs dający kwalifikacje Asystenta Rodziny.

Asystent rodziny to nowy zawód, który został zdefiniowany w ustawie o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.  2011 Nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Rodzinie przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych gmina przydziela Asystenta rodziny. Zadania Asystenta polegają na udzielaniu pomocy rodzinie w prawidłowym wykonywaniu przez nią tych funkcji  poprzez  bezpośrednią pracę z rodzicami i z dziećmi w ramach działań opiekuńczych, doradczych, diagnostyczno - monitorujących, mediacyjnych, wychowawczych, motywująco - aktywizujących oraz koordynujących ofertę innych instytucji.

 
asystentem rodziny mogą zostać osoby, które posiadają :
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Program szkolenia, o którym mowa zatwierdza minister właściwy do spraw rodziny.
Oferowany kurs realizowany jest na podstawie programu zatwierdzonego
decyzją MPiPS z dnia 29.05.2014 Nr 6/2014/Ar (kopia decyzji w zakładce referencje).

kurs obejmuje 240h – w tym 30h zajęć praktycznych

realizowane zagadnienia:
 • Podstawy prawne w pracy Asystenta rodziny
 • Podstawy merytoryczne pracy asystenta rodziny
 • Profil zawodowy Asystenta rodziny
 • Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Zagadnienia pracy z rodziną
 • Metodyka pracy Asystenta rodziny
 • Warsztat pracy Asystenta rodziny
 • Zajęcia praktyczne
 
Miejsce realizacji kursu: Kraków
dni szkoleniowe: weekendy
czas trwania: 3 m-ce
I edycja: wrzesień –listopad 2014
szczegółowe informacje odnośnie ceny i miejsca zajęć: kontakt Jadwiga Pauli 692-45-13-44
 

Zgłoszenie na szkolenie