Strona głównaOferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzy

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jadwiga Pauli

Jadwiga Pauli forES


wykształcenie:
socjologia -  Uniwersytet Jagielloński (1981r.)
Studia podyplomowe Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej - WSA w Bielsku Białej (2002)

prowadzę firmą szkoleniową  specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działam od 1 października 2009r.- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dnia 20.09.2012r. pod nr 2.12/00166/2012.


Elementem wyróżniającym forES na tle innych firm szkoleniowych jest moje bezpośrednie, praktyczne doświadczenie w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wyniesione z długoletniej pracy zawodowej w instytucjach pomocy społecznej, na szczeblu samorządowym i rządowym. 


Jako praktyk i dydaktyk w obszarze metodyki pracy socjalnej w latach 1982 – 2012 współpracowałam ze Studium Pracowników Służb Społecznych w Krakowie, Krakowską Akademią im. A.F. Modrzewskiego, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim w charakterze wykładowcy. Od 1981 do 2009 związana byłam z instytucjami pomocy społecznej w Krakowie, kolejno: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W tym czasie również przez 14 lat byłam Przewodniczącą Regionalnej Komisji ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Obecnie w ramach własnej działalności nadal współpracuję z instytucjami pomocy społecznej prowadząc szkolenia, superwizje dla kadry pomocy społecznej (MOPS Częstochowa, Jarosław i PCPR Jarosław, GOPS Zabierzów), realizując projekty aktywizacji i integracji społecznej, opracowując strategie rozwiązywania problemów społecznych dla gmin i powiatów, uczestnicząc w pracach zespołów eksperckich, m.in. ds. opracowania standardów w pomocy społecznej, ds. przygotowania wojewódzkich strategii rozwoju ekonomii społecznej (woj. podkarpackie, łódzkie).

Jestem autorką / współautorką opracowań:
„Podręcznik instruktażowy:  „Standardy usług pomocy społecznej” - WRZOS
„Ocena zasobów w pomocy społecznej – praktyczny przewodnik” - IRSS
"Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji społecznej: cz.1. manual trenera, cz.2.podręcznik uczestnika, cz.3. założenia dot. ewalucji szkoleń" - CRZL

Kwalifikacje z zakresu prowadzenia szkoleń:
 • Racjonalna Terapia Zachowań - kurs I stopnia (2014) 
 • Ukończony kurs coachingu – międzynarodowy certyfikat ICC (International Coach Certificate)- (2007)
 • Szkoła Menadżera Projektu Społecznego – 80 godzinny kurs organizowany przez ROEFS w Krakowie (2007)
 • Kurs z zakresu metodyki przygotowywania, prowadzenia i oceny szkoleń - listopad 1999 - marzec 2000 (60 godzin) - Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów MATRIK
 • Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Krakowie – uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych (2 sem. 1984/85)
Doświadczenie w zakresie realizacji projektów społecznych
 • GOPS w Zielonkach "KIS- Konsekentni i Solidni" - projekt wspólfinansowany przez MPiPS (2013-2014) - trener zatrudnienia wspieranego
 • POKL 1.18 zadanie 2 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (2010-2014)- członkini zespołu eksperckiego, doradca merytoryczny, trenerka
 • „Akademia Przedsiębiorczości – rozwój alternatywnych form zatrudnienia ” w ramach IW EQUAL (2005-08)- zarządzanie projektem
 •  „Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych” MPiPS (Warszawa 2006) - ekspert w projekcie
 • koordynowanie współpracy z Fionią – Dania (2000-05) w zakresie współpracy województwa małopolskiego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym – projekt z zakresu zarządzania placówkami pomocy stacjonarnej
 • Koordynator projektów w ramach współpracy polsko - belgijskiej „Kraków - Ter Wilgen” (od 1996 -2008) w zakresie:
 • zarządzania jednostkami pomocy społecznej,
 • szkoleń kadry pomocy społecznej,
 • organizowania wsparcia dla osób wykluczonych na rynku pracy
 • diagnozowania problemów społecznych,