Oferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Oferta forES

Elementem wyróżniającym forES na tle innych firm szkoleniowych jest bezpośrednie, praktyczne doświadczenie trenerów w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a także zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wyniesione z długoletniej pracy zawodowej w tym sektorze na szczeblu samorządowym i rządowym.  

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenia „szyte na miarę” – w pełni odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom, wynikającym z sytuacji zawodowych i realiów funkcjonowania instytucji pomocowych.


W ramach współpracy oferuję:

 • szkolenia dla kadry zarządzajacej i pracowników jednostek organizacyjnych: Osrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 • przygotowanie i opracowanie startegii rozwiązywania problemów społecznych w gminie i powiecie
 • opracowania eksperckie z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • przygotowanie i opracowanie wieloletnich programów społecznych, np. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny ...
 • doradztwo metodyczne z zakresu standardów pracy socjalnej, kontraktów socjalnych,ewaluacji działań w ramach pracy socjalnej;
 • superwizję pracy socjalnej

Aktualne szkolenia:
 

Asystent rodzinyZapraszam na kurs dający kwalifikacje Asystenta Rodziny.

Asystent rodziny to nowy zawód, który został zdefiniowany w ustawie o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.  2011 Nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Rodzinie przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych gmina przydziela Asystenta rodziny. Zadania Asystenta polegają na udzielaniu pomocy rodzinie w prawidłowym wykonywaniu przez nią tych funkcji  poprzez  bezpośrednią pracę z rodzicami i z dziećmi w ramach działań opiekuńczych, doradczych, diagnostyczno - monitorujących, mediacyjnych, wychowawczych, motywująco - aktywizujących oraz koordynujących ofertę innych instytucji.

 
asystentem rodziny mogą zostać osoby, które posiadają :
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Program szkolenia, o którym mowa zatwierdza minister właściwy do spraw rodziny.
Oferowany kurs realizowany jest na podstawie programu zatwierdzonego
decyzją MPiPS z dnia 29.05.2014 Nr 6/2014/Ar (kopia decyzji w zakładce referencje).

kurs obejmuje 240h – w tym 30h zajęć praktycznych

realizowane zagadnienia:
 • Podstawy prawne w pracy Asystenta rodziny
 • Podstawy merytoryczne pracy asystenta rodziny
 • Profil zawodowy Asystenta rodziny
 • Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Zagadnienia pracy z rodziną
 • Metodyka pracy Asystenta rodziny
 • Warsztat pracy Asystenta rodziny
 • Zajęcia praktyczne
 
Miejsce realizacji kursu: Kraków
dni szkoleniowe: weekendy
czas trwania: 3 m-ce
I edycja: wrzesień –listopad 2014
szczegółowe informacje odnośnie ceny i miejsca zajęć: kontakt Jadwiga Pauli 692-45-13-44
 

Zgłoszenie na szkolenie
brakbrak